Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2021/2022

Tvoříme inspirativní prostředí pro svobodný rozvoj vašich dětí

Po vyplnění předběžné přihlášky vás budeme kontaktovat s informacemi o škole a o průběhu zápisu do 1. ročníku nebo přípravné třídy. 

 

Chci vyplnit předběžnou přihlášku

Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

 

 ScioŠkola Nanečisto

Všechny termíny ScioŠkoly Nanečisto pro zápisy do první třídy ve školním roce 2021/2022 již byly obsazeny. V tomto roce už není možné se na ScioŠkolu Nanečisto přihlásit.

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly Nanečisto:

 • se děti zúčastní dopoledního programu, kdy se seznámí spolu, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní pohovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly. Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole Nanečisto je dobrovolná, nicméně její absolvování je jedním ze zvýhodňujících kritérií při výběru mezi více zájemci.

ScioŠkola Nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

 

Uzavření smlouvy

Pokud se naše vzájemná očekávání potkají, uzavřeme smlouvu o vzdělávání. My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole jisté.

 

Závazná přihláška

Následně podáte oficiální přihlášku do ScioŠkoly. Její tiskopis obdržíte po vyplnění předběžné přihlášky e-mailem nebo ve škole.

Přihlášku musíte škole doručit do 2. dubna. Lze tak učinit:

 • osobně nebo poštou: Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
 • datovou schránkou: bdcbcts
 • nebo podepsanou a naskenovanou na e-mail praha4@scioskola.cz s pozdějším doručením poštou nebo osobně po předchozí domluvě na adrese školy.

 

Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online. 

 

Zvýhodňující kritéria

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 • absolvovali ScioŠkolu Nanečisto
 • mají sourozence na stejné ScioŠkole,
 • byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce a požádali o odklad,
 • mají trvalé bydliště na Praze 4,
 • mají sourozence na jiné ScioŠkole nebo který je absolventem ScioŠkoly,
 • dle losu.

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777 460 678) nebo emailem (na adrese praha4@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Přijetí do přípravné třídy

V příštím školním roce plánujeme otevřít tzv. “přípravnou třídu” pro 5 - 10 dětí. Ta je určena dětem, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj pro nástup do školy v dalším roce.

V přípravné třídě lze rovněž plnit poslední povinný rok předškolního vzdělávání.

K zařazení do přípravné třídy od Vás budeme potřebovat žádost a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Přednost budou mít děti, jímž byl povolen odklad povinné školní docházky.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. V případě převisu zájemců budeme postupovat podle stejných kritérií, jako při zápisu do 1. třídy.