Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2021/2022

Tvoříme inspirativní prostředí pro svobodný rozvoj vašich dětí

Zápisy pro rok 2021/22 byly ukončeny. Přijali jsme 18 žáků. Níže naleznete seznam registračních čísel s výsledkem řízení pro každého uchazeče.

 

Výsledky losování a seznam přijatých

Dne 5. 4. 2021 proběhlo losování z došlých závazných přihlášek. Pořadí po losování najdete zde

 

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777 460 678) nebo emailem (na adrese praha4@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Přijetí do přípravné třídy

V příštím školním roce plánujeme otevřít tzv. “přípravnou třídu” pro 5 - 10 dětí. Ta je určena dětem, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj pro nástup do školy v dalším roce.

V přípravné třídě lze rovněž plnit poslední povinný rok předškolního vzdělávání.

K zařazení do přípravné třídy od Vás budeme potřebovat žádost a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Přednost budou mít děti, jímž byl povolen odklad povinné školní docházky.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. V případě převisu zájemců budeme postupovat podle stejných kritérií, jako při zápisu do 1. třídy.