Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025

Tvoříme inspirativní prostředí pro svobodný rozvoj vašich dětí

Výsledky losování  přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2024/2025

https://studium.scio.cz/prijati

 

Pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku ScioŠkoly přijato 16 dětí.
Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 90minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,
 • na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

 

3. Uzavření smlouvy

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili kritérium souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud ano, můžeme vám zaslat smlouvu o vzdělávání. Vy nám dáte vědět, jestli váš zájem o zapsání vašeho dítěte do naší školy trvá. 

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna 2024 závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Po 1. dubnu již nebudeme zasílat předvyplněné závazné přihlášky, ale bude možné její formulář vyzvednout a vyplnit osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 8:30 do 15:00
 • 3. dubna 2024 od 8:30 do 15:00

Přihlášku doručte

 1. osobně, na adresu Boleslavova 250/1, Praha 4 Nusle
 2. poštou, na adresu Scioškola Praha Nusle - základní škola, s.r.o., Boleslavova 250/1, Praha 4 Nusle, 140 00
 3. datovou schránkou na: bdcbcts
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně, na e-mail praha4@scioskola.cz

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,  zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné, 
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online.

6. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto, nebo dítě docházelo do přípravné třídy při ScioŠkole
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole
 3. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky
 4. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. Dle losu.

7. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

Další informace k zápisům

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 4. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky na čísle 777 460 678 nebo emailem na magdalena.grunbeckova@scioskola.cz. Doporučujeme tak učinit nejpozději do 12. 4. 2024, neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Zvýhodňující kritérium sourozenec

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.