Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Výsledky losování pro školní rok 2020/2021

Počet přijatých žáků: 16

2020-14-02-00004
2020-14-02-00013                                                                                                                                   2020-14-02-00011
2020-14-00-00010
2020-14-00-00012
2020-14-00-00002
2020-14-00-00006
2020-14-00-00018
2020-14-00-00020
2020-14-00-00003
2020-14-00-00019
2020-14-00-00007
2020-14-00-00009
2020-14-00-00008
2020-14-00-00005
2020-14-00-00017

Pro školní rok 2020/2021 bude do 1. ročníku přijato 16 dětí.

Předběžnou přihlášku můžete vyplnit zde

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 1. TŘÍDY BYL UKONČEN K 3. 4. 2020

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání.

Přihlášku je možné doručit:

  1. poštou na adresu Svatoslavova 333/6, 140 00 Praha 4
  2. do datové schránky č. bdcbcts
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praha4@scioskola.cz
  4. podepsanou a naskenovanou přihlášku na e-mailovou adresu praha4@scioskola.cz , přijetím e-mailem přihlášku považujeme za doručenou

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Uchazeči budou 6. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

  1. Uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto.
  2. Uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole. 
  3. Uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky. 
  4. Uchazeči s trvalým bydlištěm na Praze 4.
  5. Uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly.
  6. Vylosovaní uchazeči.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a principy ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být,  z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním

rozhodnutí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Kurzovní středa 4.3.

Na kurzovní středě jsme se poprvé věnovali přípravám Velikonočního jarmarku (info už brzy!), ale nechali jsme si prostor i pro spoustu jiné práce. Co všechno jsme dělali si můžete p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Boleslavova 250, 140 00 Praha 4-Nusle