Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato do prvního ročníku 15 dětí.

Předběžná elektronická přihláška:

Každý, kdo vyplnil předběžnou elektronickou přihlášku, obdrží emailem do 1. 4. 2018 vyplněný formulář přihlášky se všemi náležitostmi přihlášky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019. Tento vyplněný formulář přihlášky opatří zákonný zástupce podpisem a doručí ScioŠkole jedním z níže popsaných způsobů.

Zpracování elektronických předběžných přihlášek bylo ukončeno 28. 3. 2018. Kdo tuto možnost nevyužil, nalezne nyní ZDE formulář přihlášky, který je potřeba si vytisknout a vyplnit ručně.

Formální část zápisu – přijetí přihlášek (zahájení přijímacího řízení):

Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2018 do 6. 4. 2018 17 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Vyplněný formulář přihlášky, který Vám zašleme na Váš email (nebo který vyplníte ručně), prosíme, zkontrolujte, podepište a doručte ScioŠkole jedním z následujících způsobů:

Osobně: V případě zájmu o osobní podání přihlášky je možné se dostavit do ScioŠkoly ve dnech 3. 4. 2018 až 6. 4. 2018 vždy mezi 8:30 a 17:00. Pokud se Vám ani jeden termín nehodí, kontaktujte nás nebo podejte přihlášku elektronicky nebo ji zašlete poštou, všechny způsoby podání přihlášky jsou rovnocenné, není nutné se do školy dostavit osobně.

Elektronické podání přihlášky:. Vyplněný formulář  je třeba vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat na email: praha4@scioskola.cz

Zaslání poštou:. Vyplněný formulář  je třeba vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu ScioŠkoly: Svatoslavova 333/6, Praha 4 – Nusle, 140 00. Rozhodující pro přijetí přihlášky je termín doručení do školy.

Přijetí závazné přihlášky Vám potvrdíme emailem, v němž Vám zašleme registrační číslo dítěte. Registrační číslo bude sloužit při zveřejnění výsledků losování a následně při zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pokud neobdržíte registrační číslo do 6. 4. 2018 do 18 hod, kontaktujte nás, a to nejpozději do 9. 4. 2018 do 10 hod. Později už nebude možné dítě zařadit do losování.

Dne 9. 4. 2018 bude stanoveno pořadí přihlášených dětí, v němž budou až do naplnění volné kapacity zvány na osobní pohovor, a to podle následujících kritérií:

Zvýhodňující kritérium a losování

·         Sourozenec navštěvující stejnou ScioŠkolu

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku. (Hlásí-li se dva sourozenci do prvního ročníku, bude i jim poskytnuto zvýhodnění, a to tak, že pro konání osobního pohovoru platí pro oba sourozence vylosované pořadí toho z nich, který byl vylosovaný s nižším pořadovým číslem.)

Pokud by počet dětí, které splňují zvýhodňující kritérium „sourozenec na škole“, měl přesáhnout počet volných míst, bude pořadí určeno losem.

Pořadí dětí, které nesplňují zvýhodňující kritérium, bude určeno losem.

Losování proběhne za dozoru notáře 9. 4. 2018 ve 13 hod.

Povinné kritérium pro přijetí – osobní pohovor

Registrační čísla dětí, které budou pozvány k osobnímu pohovoru, budou zveřejněna 10. 4. 2018 na internetových stránkách ScioŠkoly.

Osobní pohovory se budou konat od 12. 4. do 20. 4. 2018 či v náhradním termínu dle dohody s rodiči. Termíny budou oznámeny 10. 4. 2018 spolu se seznamem registračních čísel dětí pozvaných k osobnímu pohovoru.

Osobního pohovoru se zúčastní rodiče spolu s dítětem.

Dítě bude neformálním způsobem seznámeno s prostředím školy a formou hry či rozhovoru s průvodcem bude vyhodnocena jeho školní zralost tak, aby ScioŠkola mohla případně poskytnout rodičům  informace o tom, v jaké oblasti a jak dítě připravit na nástup do první třídy, případně upozornit na možnou vhodnost odložení školní docházky.

Hodnocení školní zralosti není kritériem pro přijetí do ScioŠkoly, zůstává vždy na rozhodnutí rodičů, zda o odklad nástupu školní docházky požádají.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

·         zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách

·         zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol

·         zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

V případě, že po absolvování osobního pohovoru nebude některé z dětí přijato, rodiče požádají o odklad školní docházky či nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání v termínu stanoveném v rozhodnutí o přijetí, bude k osobnímu pohovoru pozváno další dítě či děti podle vylosovaného pořadí až do naplnění kapacity.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) po prvním kole osobních pohovorů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2018. Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům v tomto termínu zaslány emailem.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2018.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2018, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (a doloží příslušné posudky, viz níže), ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2018/2019, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2018. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušeného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38, odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 12. 4. 2018, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 607 959 642) nebo emailem (na adrese praha4@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 21. 4. 2018 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vánoční jarmark v režii ScioŠkoláků

Rozhodli jsme se, že uspořádáme vánoční jarmark, na kterém usilovně pracujeme a celý je v naší režii. Jarmark bude ve středu (19. 12.).
Můžete se těšit na divadelní představení, ..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4