Dokumenty školy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP) je i pro nás závazný. I když k němu máme řadu dílčích výhrad, je na něm pozitivní, že je natolik otevřený, že umožňuje sestavit Školní vzdělávací program ScioŠkoly (ŠVP), aniž bychom museli ustupovat z našich principů.

ŠVP připravují především ti, kdo budou ve škole pracovat – průvodci a ředitel. Zahrnuje v sobě všechny obvyklé vzdělávací oblasti a je doplněn také o množství témat a dovedností, které pokládáme za nutnou součást vzdělání – komunikace, rozvoj kreativity, učební autonomie a další…

Náš ŠVP si můžete přečíst zde.

Školní řád

Základním principem vzdělávání ve ScioŠkole je Fair play. Chceme, aby děti, které projdou ScioŠkolou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Jsme přesvědčeni, že dobrý život má ten, kdo něčeho čestně dosáhl, váží si sám sebe, rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí se radovat ze života a má odvahu prosazovat, co je správné. V takovém duchu děti ve ScioŠkole doprovázíme v jejich poznávání světa, druhých a sebe sama.

Vztah žáků a pedagogů i ostatních pracovníků školy je založen na vzájemné důvěře a respektu. Žáci si studium na této škole svobodně zvolili a přejímají tím spoluzodpovědnost za své vzdělání, jsou při vyučování aktivní, nikoliv pasivními příjemci informací. Žáci se proto také zavazují dodržovat pravidla školního řádu.

Inspekční zpráva

Ve školním roce 2018/2019 nás navštívila Česká školní inspekce. Jejich závěry byly velmi pozitivní, ocenili zejména nadstandardní prostor poskytnutý žákům, respektování jedinečnosti žáků, příjemnou pracovní atmosféru v průběhu vzdělávání, vysokou míru využívání formativního hodnocení a systematické zapojování žáků do reflexe vlastního pokroku. Podrobněji si závěry ČŠI můžete přečíst v inspekční zprávě.

Kurzovní středa 4.3.

Na kurzovní středě jsme se poprvé věnovali přípravám Velikonočního jarmarku (info už brzy!), ale nechali jsme si prostor i pro spoustu jiné práce. Co všechno jsme dělali si můžete p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Boleslavova 250, 140 00 Praha 4-Nusle